FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

ठेक्का रद्द गरिएको सूचना

जडिबुटी, कवाडी, जिवजन्तु कर तथा हाटबजार बहाल विटौरी शुल्क सम्बन्धी शिलबन्दि दरभाउपत्रको सूचना

स्यानिटरी प्याडको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

स्टेसनरी र छपाई सम्बन्धी दरभाउपत्र पेश गर्ने बारे

विज्ञापन करको ठेक्का स्वीकृतिको जानकारी सम्बन्धमा ।