बिर्तामोड नगरपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ

Building Code

Please follow the following link to download Nepal Building Codes

http://www.dudbc.gov.np/buildingcode