FAQs Complain Problems

Act, law and directives

Post date Document
स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य सम्बन्धि ऐन २०७९ 07/08/2022 - 15:53 PDF icon स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य सम्बन्धि ऐन २०७९.pdf
संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०७८ 02/13/2022 - 12:28 PDF icon Updated-Report_O&M Survey_Birtamod_final (2).pdf
बिर्तामोड नगरपालिका विनियोजन ऐन २०७८ खण्ड २ संख्या ३ 09/14/2021 - 13:39 PDF icon बिर्तामोड नगरपालिका विनियोजन ऐन २०७८ खण्ड २ संख्या ३.pdf
विनियोजन ऐन २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन २०७८(पहिलो संशोधन) खण्ड २ संख्या २ 09/14/2021 - 13:38
बिर्तामोड नगरपालिका आर्थिक ऐन २०७८ खण्ड २ संख्या १ 09/14/2021 - 13:35 PDF icon बिर्तामोड नगरपालिका आर्थिक ऐन २०७८ खण्ड २ संख्या १.pdf
बिर्तामोड नगरपालिका संस्था दर्ता ऐन २०७७ खण्ड १ संख्या १ 09/14/2021 - 13:32 PDF icon बिर्तामोड नगरपालिका संस्था दर्ता ऐन २०७७ खण्ड १ संख्या १.pdf
अर्थ तथा सार्वजनिक लेखा समिति (कार्य सञ्चालन) कार्यविधि २०७७ खण्ड १ संख्या ६ 09/14/2021 - 13:28 PDF icon अर्थ तथा सार्वजनिक लेखा समिति (कार्य सञ्चालन) कार्यविधि २०७७ खण्ड १ संख्या ६.pdf
बिर्तामोड राजपत्र 01/03/2021 - 12:15 PDF icon बिर्तामोड राजपत्र खण्ड १ संख्या १ (भाग-२).pdf, PDF icon बिर्तामोड राजपत्र खण्ड १ संख्या २ (भाग-२).pdf, PDF icon बिर्तामोड राजपत्र खण्ड १ संख्या ३ (भाग-२).pdf, PDF icon बिर्तामोड राजपत्र खण्ड १ संख्या ४ (भाग-२).pdf.pdf, PDF icon बिर्तामोड राजपत्र खण्ड १ संख्या ५ (भाग-२).pdf.pdf
२०७५/०७/२९ गते बसेको नगरपालिका बैठकले पारित गरेका कार्यविधिहरु 11/25/2018 - 12:41 PDF icon खेलकुद निर्देशिका २०७५.pdf, PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf, PDF icon टोल बिकास संस्था सञ्चालन कार्यविधि २०७५.pdf, PDF icon पशु निर्देशिका २०७५.pdf, PDF icon नगर गठन तथा संचालन कार्यविधि.pdf, PDF icon मजदुर कोष संचालन कार्यविधि २०७५.pdf, PDF icon विद्युतिय हाजिरी कार्यविधि २०७५.pdf, PDF icon सवारी साधन कार्यविधि २०७५.pdf, PDF icon सूचना सञ्चार कार्यविधि २०७५.pdf, PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf, PDF icon स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्दर्शिका २०७५.pdf, PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf, PDF icon स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५.pdf
ऐन, नियमावली, कानुन, निर्देशिका, कार्यविधि - २०७४ 02/19/2018 - 13:25 PDF icon नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४.pdf, PDF icon नगर कार्यपालिका ( कार्य विभाजन) नियमावली २०७४..pdf, PDF icon नगर कार्यपालिका lबैठक संचालन कार्यविधि २०७४.pdf, PDF icon नगर सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf, PDF icon पदाधिकारी आचार संहिता -२०७४ .pdf
Birtamode Municipality Building By-Laws 01/09/2017 - 16:38 PDF icon Birtamode By laws.pdf

Pages