FAQs Complain Problems

Act, law and directives

Post date Document
आर्थिक ऐन २०८० पहिलो संशोधन 09/26/2023 - 10:46 PDF icon आर्थिक ऐन २०८० पहिलो संशोधन.pdf
बिर्तामोड नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०८० 07/19/2023 - 07:32 PDF icon बिर्तामोड नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०८०.pdf
बिर्तामोड नगरपालिकाको जग्गा वर्गिकरण तथा विकास सम्बन्धी कार्यविधि,२०७९ (दोस्रो संशोधन) २०८० 06/28/2023 - 06:23 PDF icon जग्गा वर्गीकरण संशोधन राजपत्र, २०८०.pdf
बिर्तामोड नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९ दोस्रो संशोधन ऐन २०७९ 04/03/2023 - 12:39 PDF icon बिर्तामोड नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९ दोस्रो संशोधन ऐन २०७९.pdf
बिर्तामोड नगरपालिका जग्गा वर्गिकरण तथा विकस सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ 03/06/2023 - 13:50 PDF icon जग्गा वर्गिकरण राजपत्र.pdf
प्रमुख सल्लाहकार नियुक्ति सम्बन्धी स्थानीय राजपत्र 02/07/2023 - 19:00 PDF icon प्रमुख सल्लाहकार नियुक्ति स्थानीय राजपत्र.pdf
बिर्तामोड नगरपालिका आर्थिक ऐन २०७९(पहिलो स‌शोधन ऐन २०७९) 12/11/2022 - 10:08 PDF icon बिर्तामोड नगरपालिका आर्थिक ऐन २०७९(पहिलो स‌शोधन ऐन २०७९).pdf
बिर्तामोड नगरपालिकाको कर तथा गैरकर राजश्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धी ऐन २०७९ 12/11/2022 - 10:05 PDF icon बिर्तामोड नगरपालिकाको कर तथा गैरकर राजश्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धी ऐन २०७९.pdf
विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७८ 12/11/2022 - 10:03 PDF icon विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७८.pdf
बिर्तामोड नगरपालिका नगर प्रहरी गठन तथा सञ्चालन गर्न बनेको ऐन २०७८ 12/11/2022 - 10:02 PDF icon बिर्तामोड नगरपालिका नगर प्रहरी गठन तथा सञ्चालन गर्न बनेको ऐन २०७८.pdf
बिर्तामोड नगरपालिका कृषि र पशुप‌क्षी तथा मत्स्य विकास ऐन २०७८ 12/11/2022 - 10:01 PDF icon बिर्तामोड नगरपालिका कृषि र पशुप‌क्षी तथा मत्स्य विकास ऐन २०७८.pdf
बिर्तामोड नगरपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका २०७८ 10/14/2022 - 13:19 PDF icon आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका २०७८.pdf
बिर्तामोड नगरपालिकाको शिक्षा, ऐन २०७९ 09/01/2022 - 16:20 PDF icon शिक्षा ऐन राजपत्र १.pdf
आर्थिक ऐन २०७९ 07/25/2022 - 07:22 PDF icon बिर्तमोड आर्थिक ऐन २०७९.pdf
संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०७८ 02/13/2022 - 12:28 PDF icon Updated-Report_O&M Survey_Birtamod_final (2).pdf
बिर्तामोड नगरपालिका विनियोजन ऐन २०७८ खण्ड २ संख्या ३ 09/14/2021 - 13:39 PDF icon बिर्तामोड नगरपालिका विनियोजन ऐन २०७८ खण्ड २ संख्या ३.pdf
विनियोजन ऐन २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन २०७८(पहिलो संशोधन) खण्ड २ संख्या २ 09/14/2021 - 13:38
बिर्तामोड नगरपालिका आर्थिक ऐन २०७८ खण्ड २ संख्या १ 09/14/2021 - 13:35 PDF icon बिर्तामोड नगरपालिका आर्थिक ऐन २०७८ खण्ड २ संख्या १.pdf
बिर्तामोड नगरपालिका संस्था दर्ता ऐन २०७७ खण्ड १ संख्या १ 09/14/2021 - 13:32 PDF icon बिर्तामोड नगरपालिका संस्था दर्ता ऐन २०७७ खण्ड १ संख्या १.pdf
अर्थ तथा सार्वजनिक लेखा समिति (कार्य सञ्चालन) कार्यविधि २०७७ खण्ड १ संख्या ६ 09/14/2021 - 13:28 PDF icon अर्थ तथा सार्वजनिक लेखा समिति (कार्य सञ्चालन) कार्यविधि २०७७ खण्ड १ संख्या ६.pdf

Pages