FAQs Complain Problems

Act, law and directives

Post date Document
बिर्तामोड नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९ दोस्रो संशोधन ऐन २०७९ 04/03/2023 - 12:39 PDF icon बिर्तामोड नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९ दोस्रो संशोधन ऐन २०७९.pdf
बिर्तामोड नगरपालिका जग्गा वर्गिकरण तथा विकस सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ 03/06/2023 - 13:50 PDF icon जग्गा वर्गिकरण राजपत्र.pdf
प्रमुख सल्लाहकार नियुक्ति सम्बन्धी स्थानीय राजपत्र 02/07/2023 - 19:00 PDF icon प्रमुख सल्लाहकार नियुक्ति स्थानीय राजपत्र.pdf
बिर्तामोड नगरपालिका आर्थिक ऐन २०७९(पहिलो स‌शोधन ऐन २०७९) 12/11/2022 - 10:08 PDF icon बिर्तामोड नगरपालिका आर्थिक ऐन २०७९(पहिलो स‌शोधन ऐन २०७९).pdf
बिर्तामोड नगरपालिकाको कर तथा गैरकर राजश्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धी ऐन २०७९ 12/11/2022 - 10:05 PDF icon बिर्तामोड नगरपालिकाको कर तथा गैरकर राजश्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धी ऐन २०७९.pdf
विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७८ 12/11/2022 - 10:03 PDF icon विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७८.pdf
बिर्तामोड नगरपालिका नगर प्रहरी गठन तथा सञ्चालन गर्न बनेको ऐन २०७८ 12/11/2022 - 10:02 PDF icon बिर्तामोड नगरपालिका नगर प्रहरी गठन तथा सञ्चालन गर्न बनेको ऐन २०७८.pdf
बिर्तामोड नगरपालिका कृषि र पशुप‌क्षी तथा मत्स्य विकास ऐन २०७८ 12/11/2022 - 10:01 PDF icon बिर्तामोड नगरपालिका कृषि र पशुप‌क्षी तथा मत्स्य विकास ऐन २०७८.pdf
बिर्तामोड नगरपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका २०७८ 10/14/2022 - 13:19 PDF icon आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका २०७८.pdf
बिर्तामोड नगरपालिकाको शिक्षा, ऐन २०७९ 09/01/2022 - 16:20 PDF icon शिक्षा ऐन राजपत्र १.pdf
आर्थिक ऐन २०७९ 07/25/2022 - 07:22 PDF icon बिर्तमोड आर्थिक ऐन २०७९.pdf
संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०७८ 02/13/2022 - 12:28 PDF icon Updated-Report_O&M Survey_Birtamod_final (2).pdf
बिर्तामोड नगरपालिका विनियोजन ऐन २०७८ खण्ड २ संख्या ३ 09/14/2021 - 13:39 PDF icon बिर्तामोड नगरपालिका विनियोजन ऐन २०७८ खण्ड २ संख्या ३.pdf
विनियोजन ऐन २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन २०७८(पहिलो संशोधन) खण्ड २ संख्या २ 09/14/2021 - 13:38
बिर्तामोड नगरपालिका आर्थिक ऐन २०७८ खण्ड २ संख्या १ 09/14/2021 - 13:35 PDF icon बिर्तामोड नगरपालिका आर्थिक ऐन २०७८ खण्ड २ संख्या १.pdf
बिर्तामोड नगरपालिका संस्था दर्ता ऐन २०७७ खण्ड १ संख्या १ 09/14/2021 - 13:32 PDF icon बिर्तामोड नगरपालिका संस्था दर्ता ऐन २०७७ खण्ड १ संख्या १.pdf
अर्थ तथा सार्वजनिक लेखा समिति (कार्य सञ्चालन) कार्यविधि २०७७ खण्ड १ संख्या ६ 09/14/2021 - 13:28 PDF icon अर्थ तथा सार्वजनिक लेखा समिति (कार्य सञ्चालन) कार्यविधि २०७७ खण्ड १ संख्या ६.pdf
बिर्तामोड राजपत्र 01/03/2021 - 12:15 PDF icon बिर्तामोड राजपत्र खण्ड १ संख्या १ (भाग-२).pdf, PDF icon बिर्तामोड राजपत्र खण्ड १ संख्या २ (भाग-२).pdf, PDF icon बिर्तामोड राजपत्र खण्ड १ संख्या ३ (भाग-२).pdf, PDF icon बिर्तामोड राजपत्र खण्ड १ संख्या ४ (भाग-२).pdf.pdf, PDF icon बिर्तामोड राजपत्र खण्ड १ संख्या ५ (भाग-२).pdf.pdf
२०७५/०७/२९ गते बसेको नगरपालिका बैठकले पारित गरेका कार्यविधिहरु 11/25/2018 - 12:41 PDF icon खेलकुद निर्देशिका २०७५.pdf, PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf, PDF icon टोल बिकास संस्था सञ्चालन कार्यविधि २०७५.pdf, PDF icon पशु निर्देशिका २०७५.pdf, PDF icon नगर गठन तथा संचालन कार्यविधि.pdf, PDF icon मजदुर कोष संचालन कार्यविधि २०७५.pdf, PDF icon विद्युतिय हाजिरी कार्यविधि २०७५.pdf, PDF icon सवारी साधन कार्यविधि २०७५.pdf, PDF icon सूचना सञ्चार कार्यविधि २०७५.pdf, PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf, PDF icon स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्दर्शिका २०७५.pdf, PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf, PDF icon स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५.pdf
ऐन, नियमावली, कानुन, निर्देशिका, कार्यविधि - २०७४ 02/19/2018 - 13:25 PDF icon नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४.pdf, PDF icon नगर कार्यपालिका ( कार्य विभाजन) नियमावली २०७४..pdf, PDF icon नगर कार्यपालिका lबैठक संचालन कार्यविधि २०७४.pdf, PDF icon नगर सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf, PDF icon पदाधिकारी आचार संहिता -२०७४ .pdf

Pages