विर्तामोड नगरपालिकाको हालको वडा विभाजन यस प्रकार रहेको छ ।

Supporting Documents: